Nieuws

Gemeentelijke mondkapjes verplichting - drukke gebieden

Download gratis
https://timmersbouwlogistiek.nl/bouwlogistiek/userdata/uploads/Arbeidsmiddelen (corona) - arbeidsbewegingen (bouwlogistiek).pdf 
 

Gelaatbescherming in bouw, kan u zien als beperking of kans ?

Zoals iedereen, heeft ook ons advies- & projectmanagementbureau te maken met het vervelende Corona-virus. Zoals het zich nu laat aanzien, zijn we hier voorlopig nog niet van verlost, en hebben we te maken met een nieuwe werkelijkheid. De noodzaak of het nut van het dragen van gelaatbescherming, in de gemeentelijk gepubliceerde gebieden (red zones), valt niet binnen ons vakgebied om inhoudelijk "iets" van te vinden. Echter het heeft wel een direct raakvlak met onze specialiteit, namelijk het minimaliseren en beheersbaar houden van alle vervoers-, hijs- en arbeidsbewegingen rond de bouwplaats. Vaak voor utilitaire en gestapelde woningbouw in complexere omgeving.

Deze omgevingsperikelen overkomen de bouwsector, waardoor een inrichting hiervan, vaak lastig is en zo beperkt mogelijk zal worden toegepast i.v.m. (vermeende) meerkosten, verantwoordelijkheden en/ of handling. Intussen begrijpt iedereen dat omgeving coördinatie, zoals Corona een logistiek proces vereisen. Waarbij het dus niet alleen over het daadwerkelijke mondkapje zou moeten gaan. Maar meer over wat is een effectieve werkmethodiek om daadwerkelijk veilig te bewegen in de (besmette) maatschappij naar- of van de bouwplaats ? 

Immers de te- of geïnfecteerde bouwplaats medewerkers, dienen zich altijd via de omgeving naar- of van de bouwplaats te verplaatsen wat zowel de bouwplaats- als de omgevingsveiligheid (mogelijk) in gevaar brengt. Om deze infectie en/ of de bewegingen te beheersen, dien je gebieden te demarkeren en beheersbaar te maken. Dus in geval van de bouwsector, een hermetisch afgesloten bouwterrein (/ perimeter), binnen het aangewezen "mondkapgebied". Wat niet alleen beschreven dient te worden in een gestandaardiseerd (bouwveiligheids- of BLVC-) plan. Maar wat juist ook tijdens de werkzaamheden een neutrale autorisatie behoeft, voor het wel of niet opvolgen van deze collectief opgestelde gedragsregels rondom de bouwplaats.  

Kortom de synergie tussen beiden (logistiek en het virus), zit in ontbrekende zelfregulering. Laten we ons dan ook concentreren op dit maatschappelijke "pijnpunt", door hier meer aandacht voor in te richten. Immers we vinden allemaal dat er "iets" moet veranderen, maar vinden het allemaal lastig als dit inhoudt dat "u zelf" dan ook wellicht dient te veranderen. Vanuit deze basis, die men vaak "sociale acceptatie" noemt, is het wellicht handig om beiden thematieken (onderdeel van de omgevingswet) te bundelen. 

Beperking:                                                                                                                                                                                    
Bouwopgaven in de aangemerkte gebieden van de gemeenten (vooralsnog centrum Rotterdam en Amsterdam), zijn mondkap-plichtig en zullen door geautoriseerd gezag gecontroleerd worden. Echter binnen de bouwplaatshekken (/ perimeter) hebben we te maken met vele nationaliteiten arbeiders en met vele onder- en nevenaannemers die even snel iets komen brengen of halen en niet onder directe leiding van het bouwteam en/ of haar gedragsregels  staan.  Bovendien moeten we nog te vaak constateren, dat in werkelijkheid de (schuif-) poorten of tourniquets in praktijk open staan. Waardoor even snel een gelaatscherm of mondkapje verplichten, in praktijk (zonder proces en monitoring) al snel gedoemd wordt tot (enige) schijnveiligheid. Vele publicaties van derden, bevestigen dat we in Nederland (nog) niet goed zijn in zelfregulering.

 

Doorschuiven:
Enerzijds heeft dit te maken met ontbrekende praktische interpretatie, waarbij alle stakeholders naar elkaar wijzen. Gebiedseigenaren (gemeenten) wijzen naar de bouwsector, ontwikkelaars wijzen naar ontbrekende budget voor een verkoopbare bouwopgave, de bouwsector naar onder- en nevenaannemers, de onder- en nevenaannemers naar de (niet) aangenomen werkzaamheden, de burger naar ontbrekende redelijk- & billijkheid etc. Omgeving coördinatie behoeft dus enige neutraliteit, expertise en monitoring, die door betrokken partijen collectief verrekend zou moeten worden. Zoals al jarenlang gebruikelijk is in de (internationale) aanpak, in de (petrochemische) industrie, evenementen, fabrieken en kantoren, met een centrale receptie of  control tower die alle  (werknemers-) bewegingen,  vooraf reserveert op juiste tijd en plaats, toetst op vaardigheden, screent op persoonlijke hoedanigheid etc. 

 

Budget :
Anderzijds heeft dit te maken met het onvoorspelbare uit een dynamische omgeving. Waardoor omgevingsperikelen zoals corona/ verkeersveiligheid/ medewerker registratie/ emissie uitstoot reductie/ elders parkeren of bufferen/ anders hijsen of heffen etc. niet de vereiste tijd/ kennis expertise krijgen, die ze verdienen om het goed in te regelen. Voor dit inregelen is (niet beschikbaar gesteld) budget nodig, om de stakeholders tot ander (samen) werken en kennis delen aan te moedigen, in collectief maatschappelijk belang. Anderzijds is dit een handig excuse om niet anders te hoeven gaan werken, immers "noodzaak" ontbreekt. Virusbescherming / omgevingscoördinatie, zou je eigenlijk anders dienen te benaderen; wat kost het als je het niet goed regelt ? Dus als de bouwplaats door derden ineens toch geïnspecteerd wordt, en een behoorlijk percentage geïnfecteerd blijkt te zijn, wat direct de planning/ risico's en gevolgkosten in gevaar brengt. 

 

Kans :
Corona overkomt ons allen, waaronder ook de bouwsector, en is niet voorzien of begroot.  Een snelle correctieve inrichting hiervan, zoals we nu vaak doen met spatschermen/ kapjes etc., betreft symptoom bestrijding. Het zou beter zijn om gelijktijdig (ook) te kijken naar een bronaanpak; hoe kunnen geïnfecteerde bezoekers en medewerkers voor aanvang van het werk toetsen op niet alleen gezondheid, maar ook vaardigheden/ overige formaliteiten gekoppeld aan een correcte personentoegang. Waarbij het dus niet alleen over het daadwerkelijke mondkapje zou moeten gaan. Maar meer over wat is een effectieve werkmethodiek om daadwerkelijk veilig en werkbaar te bewegen in de (besmette) maatschappij naar- of van de bouwplaats. Waarin medewerkers en partijen ook vooraf  mogelijkheid tot inspraak krijgen van alle logistieke bewegingen in de centrale regiekamer.

Logistisch Bouwen
Is een gestandaardiseerde werkmethodiek, die zich reeds bij vele partijen en projecten heeft mogen bewijzen als standaard blauwdruk van vervoers-, hijs- en arbeidsbewegingen. Uiteraard gaat dit stap voor stap, op basis van collectief draagvlak en monitoring.   Waardoor de infectie (nog) beter beheerst kan worden en tevens een efficiënter DOBE- werkproces op het project kan ontstaan.

Definiëren
Normaliter start het team met een logistiek vooronderzoek (quickscan), waarin de arbeids-/ hijs- en vervoersbewegingen inzichtelijk gemaakt worden conform de omgevingswet. Met de mogelijke beïnvloedingen hiervan. Waardoor er meerdere brainstormsessies met alle stakeholders kunnen plaatsvinden, met te nemen uitgangspunten. 


Overdragen
Vooraf of daarna, wordt het bouwteam met extra kennis en vaardigheden  bijgespijkerd,    over logistiek gerelateerde wetten en criteria. Welke onderscheiden worden in "needs to have" en "nice to have". Welke gebruikt wordt als werkkader, waaraan de activiteiten dienen te voldoen om aansprakelijkheden beheersbaar te maken. 

Bewaken  
Vanuit deze kennis en communicatie, kunnen de vele partijen uitkomen tot een logistiek draaiboek, waarin praktisch vastgelegd wordt "hoe" men minder en beheerstere vervoers-, arbeids- en hijsbewegingen realiseert, binnen de complexiteit van alle maatschappelijke bewegingen en/ of infectie. En het logistieke -beleid en rolverdeling worden vastgelegd.

Evalueren      
Met deze duidelijkheid kan het opgestelde plan, ook daadwerkelijk tijdens de uitvoering gemanaged worden op een centrale plaats (/ regiekamer) met logistiek verantwoordelijke (/ coördinator omgevingsveiligheid). Welke het plan onderhoudt en als centrale vraagbaak fungeert en bemiddelt in bijpassende maatregelen. Zoals het wel of niet instellen van een mondkapje/ gelaatscherm/ camera warmte-, hoogte-, kenteken- detectie/ tussentijdse virusalerts etc.

Arbeidsvreugde
Kortom we belichten vaak de negatieve kanten van het virus, welke we lastig kunnen beïnvloeden. Maar wat we wel kunnen beïnvloeden, is onze eigen mindset, door deze nieuw ontstane realiteit te gebruiken als kans om alle bewegingen rondom de bouwplaats, beter te organiseren. Wat niet alleen de efficiency en de veiligheid ten goede komt, maar vooral ieders arbeidsvreugde.  Immers daar waar je eigen veiligheid gewaarborgd wordt, in een prettige en duidelijke organisatie, zal het werken ook minder irritaties of frustraties opleveren. 

Gratis download
https://timmersbouwlogistiek.nl/bouwlogistiek/goto.aspx?tabid=48

 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn